Privacy Statement

Privacy Statement

Voorwaarden AVG bij Gitaarpraktijk André de Borst.

Gitaarpraktijk André de Borst vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Uw gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

Met dit privacy statement wil ik u informeren  over hoe de Gitaarpraktijk omgaat met uw persoonsgegevens.

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of de Gitaarpraktijk beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u bij Gitaarpraktijk André de Borst wordt ingeschreven heb ik de volgende persoonsgegevens van u nodig:

• Naam en adres;
• Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);

    Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting ( het voeren van een correcte administratie tbv d fiscus )

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Gitaarpraktijk André de Borst verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
• Het afhandelen van facturatie, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling daarvan [grondslag: 2, 5].
• Het bieden van service rondom het kopen van diensten,  het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
• U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie enkel en alleen van de Gitaarpraktijk ( nieuwsbrief ) U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].

• Het organiseren van evenementen  waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].

Delen met derden

Gitaarpraktijk André de Borst deelt  uw persoonsgegevens nooit met derden in tenzij in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

• Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];

• Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];

  Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als u klant bent bij de Gitaarpraktijk of interesse blijft tonen in de diensten van de Gitaarpraktijk , wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heb het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kan u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of email adres. Gitaarpraktijk André de Borst zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken mag ik buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoons- gegevens de volgende rechten:
• Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd binnen 24 uur;

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• Het recht op beperking van de u betreffende verwerking;

• Het recht op dataportabiliteit;
• Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Gitaarpraktijk André de Borst of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden)

Beveiliging en bescherming van gegevens

De Gitaarpraktijk  past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. De Gitaarpraktijk heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen tel.: 06-52539828 of via e-mail: a.de.borst@me.com

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

André de Borst

Dit statement is voor het laatst herzien op 30 mei 2018.